Privacy statement Harvey Nash Nederland (Harvey Nash B.V.) 

Dit is het privacy statement van Harvey Nash B.V., Industrieweg 4, 3606 AS Maarsen, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33296258.


Harvey Nash B.V. is onderdeel van de Harvey Nash groep, waarvan het hoofkantoor gevestigd is in Verenigd Koninkrijk (Harvey Nash, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY).


Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens door Harvey Nash B.V. ten behoeve van onze dienstverlening in Nederland. Het is een verbijzondering van het privacy statement van Harvey Nash groep. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert het privacy statement van Harvey Nash B.V. boven het privacy statement van Harvey Nash groep.


Wij verwerken als recruitment dienstverlener persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken en veelal ook vanwege wettelijke verplichtingen. Wij ontvangen de persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld op onze websites of de gegevens per e-mail die naar ons worden toegestuurd. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de persoon of van onze klanten, leveranciers van professionals en derden (bijvoorbeeld een referent). 

Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij de privacy beschermen. 


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze klanten. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 


Op het moment dat u interesse heeft in een (toekomstige) vacature of opdracht via Harvey Nash:

• naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres; 

• nationaliteit, geboortedatum, geslacht; 

• CV en informatie over uw werkervaring; 

• uw specialisme en vaardigheden; 

• gegevens over uw beschikbaarheid; 

• uw salarisvoorwaarden of tariefsindicatie; 

• (eventueel) een motivatie waarom u geschikt bent voor de vacature of opdracht; 

• (eventueel) gegevens van referenten die wij kunnen raadplegen. 


Op het moment dat u via Harvey Nash kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 

• naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres; 

• nationaliteit, geboortedatum, geslacht; 

• omschrijving van uw opdracht c.q. uw functie, taken en verantwoordelijkheden; 

• BSN-nummer, kopie paspoort/identiteitsbewijs, werkvergunning ( alleen voor zover noodzakelijk en toegestaan op grond van de wet); 

• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de contract-, personeels-, salaris- en verzuimregistratie; 

• daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze klanten gegevens in het kader van een pre-employment screening. U wordt hierover apart geïnformeerd. 


2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

1. wet- en regelgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving; 

2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een functie of opdracht; 

3. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert); 

4. een opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de klant en de overeenkomst met de klant te onderhouden en na te komen; 5. een werknemers- of contractrelatie met u (of uw werkgever/leverancier) aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 

6. ten behoeve van onze klanten gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening; 

7. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; 

8. voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; 

9. om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; 

10. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn; 


De verwerking van de persoonsgegevens vindt bij Harvey Nash plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting, toestemming en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hierboven genoemd. 


3. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? 


Harvey Nash kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar klanten, opdrachtnemers die namens Harvey Nash diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook vindt verstrekking van persoonsgegevens plaats in alle gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Als wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, dan kunnen dit zogenaamde verwerkers van ons zijn. Onze verwerkers verwerken slechts ten behoeve van ons persoonsgegevens en voor geen enkel ander doel. Uw persoonsgegevens kunnen t.b.v. onze dienstverlening en onder geldende regelgeving worden doorgegeven buiten Nederland. Harvey Nash Nederland heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht. 


4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen.


A. Op het moment dat u interesse heeft in een (toekomstige) vacature of opdracht via Harvey Nash: 

Uw persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot 4 weken nadat de sollicitatieperiode c.q. het aanvraagproces met betrekking tot een specifieke vacature of beschikbare opdracht is geëindigd. Indien u interesse heeft om in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures of opdrachten dan vragen wij u om uw toestemming om uw persoonsgegevens 1 jaar te bewaren. Voor het einde van deze periode van 1 jaar zullen wij u benaderen of u weer toestemming wil geven voor 1 jaar. 


Indien u niet meer benaderd wilt worden voor vacatures/opdrachten, kunt u dat aan ons laten weten. Harvey Nash zorgt dat uw persoonsgegevens dan definitief worden verwijderd. 


B. Indien u via Harvey Nash werkt/heeft gewerkt: 

In verband met wetgeving bewaren wij uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar. 


C. Persoonsgegevens van zakelijke relaties: 

Hieronder verstaan wij de contactgegevens van medewerkers van klanten, leveranciers, opdrachtnemer, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze gegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk voor het doel dat wij met de verwerking van deze persoonsgegevens hebben (in de meeste gevallen het onderhouden van de zakelijke relatie). 


5. Wijzigingen in ons privacy beleid 

Harvey Nash kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Harvey Nash. Deze versie is opgesteld in Februari 2019. 


6. Uw rechten 

U heeft het recht ons te verzoeken om: 

• u inzage te geven in uw persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; 

• bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken; en/of 

• uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 


Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 


7. Technische informatie en cookies 

In het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Indien u wel gevraagd wordt informatie via een website te sturen (b.v. het uploaden van uw cv), wordt duidelijk gemaakt waarom de gegevens gevraagd worden en wat hiervoor de zogenaamde grondslag is (bijvoorbeeld uw toestemming, een wettelijke plicht of voor het aangaan/uitvoeren van een overeenkomst). Er wordt daarbij ook verwezen naar dit privacy statement zodat duidelijk is hoe de gegevens verwerkt worden. 


Harvey Nash wil ervoor zorgen dat al onze websites eenvoudig te gebruiken zijn en dat de informatie duidelijk, snel beschikbaar en betrouwbaar is. Soms gaat het om het plaatsen van kleine hoeveelheden informatie op uw computer, inclusief kleine bestanden die bekend staan als cookies. Deze stukjes informatie worden gebruikt om onze services voor u te verbeteren, bijvoorbeeld: 

• een website in staat stellen om uw apparaat te herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te geven tijdens één taak; 

• herkennen dat u mogelijk al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgegeven, zodat u dit niet voor elke gevraagde webpagina hoeft te doen; 

• meten hoeveel mensen onze sites gebruiken, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt en er voldoende capaciteit is om ervoor te zorgen dat ze snel zijn; 


Cookies worden door onze webservers ingesteld om ervoor te zorgen dat uw sessie wordt onderhouden gedurende uw bezoek (totdat u uw webbrowser afsluit). 


We gebruiken ook cookies die door Google Analytics zijn ingesteld en waarmee we bezoekersaantallen en websitegebruik kunnen meten. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. U kunt cookies naar eigen wens beheren en/of verwijderen met uw webbrowser. 


U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Maar als u dit doet, moet u mogelijk sommige voorkeuren handmatig bijstellen wanneer u websites van Harvey Nash bezoekt. 


Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan. 


8. Beveiliging

Harvey Nash doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Harvey Nash diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Harvey Nash met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 


9. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Harvey Nash of het vermoeden van een datalek, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze Privacy Officer via DPO.NL@harveynash.com.